Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

KlavertjeHier, gevestigd te Den Haag

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, in welke vorm ook, tussen KlavertjeHier en Opdrachtgever. Overeenkomsten tussen KlavertjeHier en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst(en) betreffende de levering van diensten voor zover deze door partijen separaat zijn vastgelegd en ondertekend. Met het sluiten van betreffende overeenkomst verliezen voorafgaande offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daar in een bijlage specifiek naar wordt verwezen.

1.2 Wanneer zich in de toekomst omstandigheden zouden voordoen waarin een overeenkomst tussen KlavertjeHier en Opdrachtgever niet voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden, welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet wedervaren.

1.3 Het nalaten door een der partijen te eniger tijd nakoming van enige bepaling uit een overeenkomst te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van die partij aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door de andere partij te eisen.

1.4 De uit overeenkomsten tussen KlavertjeHier en Opdrachtgever voortvloeiende leveringen, dienstverleningen en rechtenverleningen dienen in Nederland te worden uitgevoerd en gelden slechts voor Nederland.

1.5 Partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen, anders dan voor factoringdoel-einden, uit de tussen hen aangegane overeenkomsten cederen of op een andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

1.6 KlavertjeHier heeft een privacyverklaring op haar website en werkt volgens de richtlijnen van haar privacy beleid.

Artikel 2 – Datum ingang; wijzigingen

2.1 Een opdracht van opdrachtgever verkrijgt rechtsgeldigheid een dag nadat deze door KlavertjeHier aan opdrachtgever, schriftelijk of middels e-mail, is bevestigd.

Artikel 3 – Tussentijdse beëindiging

3.1. In de hieronder genoemde gevallen heeft KlavertjeHier onvoorwaardelijk het recht de overeenkomst(en) met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen:
• Opdrachtgever voldoet ook na schriftelijke aanmaning niet aan enige betalingsverplichting;
• Opdrachtgever wordt failliet verklaard of vraagt surseance van betaling aan;
• Er wordt conservatoir of executoir beslag op enige aan opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of vorderingen gelegd en zodanig beslag wordt niet binnen twee weken opgeheven;
• Opdrachtgever wordt krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam;
• De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;
• In geval van overlijden van Opdrachtgever.

3.2 Zodanige beëindiging geeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van of vergoeding voor enige door hem verrichte prestatie.

Artikel 4 – Leveringstijden

4.1 In overeenkomsten geraamde leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door KlavertjeHier in acht worden genomen.
4.2 Bij dreigende overschrijding van een leveringsdatum of termijn, zal KlavertjeHier met Opdrachtgever in overleg treden.
4.3 Overschrijding van leveringsdata of termijnen door welke oorzaak dan ook geven de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever jegens KlavertjeHier.

Artikel 5 – Vergoeding en betaling

5.1 Facturatie aan cliënt over de gewerkte uren vindt plaats op basis van nacalculatie. Dit wordt berekend op basis van inzet uren en geldende uurtarieven.

5.2 Facturering vindt plaats rond de eerste van de maand. Facturen worden zover mogelijk digitaal verzonden. In geval zorgvrager een persoonsgebonden budget (PGB) toegewezen krijgt, verloopt de financieringsstroom via de sociale verzekeringsbank (SVB) of hte PGB protaal. In geval van dienstverlenining vanuit de WMO verloop dit via de gemeente of het PGB portaal.

5.3 De prijzen gelden slechts de in de overeenkomsten met name genoemde goederen en diensten. Elk in aanvulling daarop door KlavertjeHier geleverd goed en/of verleende dienst zal afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

5.4 Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door KlavertjeHier opgegeven bankrekening ten name van KlavertjeHier. Gefactureerde bedragen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

5.5 Indien Opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld zij is bedoeld, heeft KlavertjeHier onherroepelijk het recht de door Opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door KlavertjeHier gewenst geachte schuld van Opdrachtgever aan KlavertjeHier.

5.6 Indien Opdrachtgever jegens KlavertjeHier zijn verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, zijn alle door KlavertjeHier ter zake in of buiten rechte gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
De hoogte van de rekening is bepalend voor hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is.
5% over de eerste € 2.500
10% over de volgende € 2.500
5% over de volgende € 5.000
1% over de volgende € 190.000
0,5% over het bedrag daarboven
Onder gerechtelijke kosten is begrepen hetgeen KlavertjeHier ter zake van een procedure aan haar gemachtigde of juridische raadsman tenminste verschuldigd mocht zijn of worden boven het bedrag van de door de rechter naar gebruikelijke maatstaf begrote proceskosten.

5.7 Partijen zullen zich niet op compensatie beroepen.

5.8 Wat betreft uitbetaling van Klavertjes worden er door KlavertjeHier twee opties geboden aan de zorgverleners.

1. Werken als freelancer via stichting Verloning
Via verloning.nl kan de zorgverlener zonder KVK inschrijving zich vrijblijvend inschrijven als freelancer. Zorgverlener stuurt via verloning factuur voor gewerkte uren aan het einde van de maand en wordt verloond met de verloningsvoorwaarden die hij/zij hier zelf heeft gekozen.
2. Werken als ZZP’er.
Hierbij eist KlavertjeHier een geldige inschrijving bij KVK, zelfstandige minimaal drie opdrachtgevers heeft en zorgverlener toont een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Behalve indien en voor zover hieronder is bepaald, is KlavertjeHier en/of haar medewerkers niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van/of door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door Opdrachtgever of door anderen is geleden.

6.2 Indien schade ontstaat door opzet of grove schuld door KlavertjeHier en/of haar medewerkers tijdens het verlenen van diensten in gebouwen en/of op terreinen van Opdrachtgever, in het kader van deze Overeenkomst, zal KlavertjeHier de schade, indien en voor zover KlavertjeHier daarvoor rechtens aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid hieronder in de artikelen 6.4. en 6.5.

6.3 Een vergoeding zoals bedoeld in lid 6.2 zal nooit méér bieden dan waarvoor de verzekeraar van KlavertjeHier dekking biedt. In geval van zaakschade, geldt een maximale vergoeding tot een bedrag voor de kosten van herstel of’ vervanging van de zaak. Deze vergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat door KlavertjeHier aan Opdrachtgever is gefactureerd uit hoofde van de onderhavige overeenkomst.

6.4 Voor vergoeding komen nimmer in aanmerking:
• gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van gebruik of van relaties en betalingen verschuldigd aan derden; .
• de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane informatie.

6.5 Opdrachtgever vrijwaart KlavertjeHier en haar medewerkers tegen alle aanspraken van derden welke ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van KlavertjeHier of haar medewerkers de in dit artikel gestelde grenzen overschrijdt.

Artikel 7 – Gebruik

7.1 Opdrachtgever zal de van KlavertjeHier betrokken diensten slechts gebruiken op de plaatsen en voor de doeleinden zoals deze in de offerte zijn vastgelegd.

Artikel 8 – Geschillen

9.1 Zorgvrager of zorgvelener dient eventuele klachten over de de door zorgverlener verrichte werkzaamheden en/ of gefactureerde bedragen schriftelijk kenbaar te maken binnen dertig dagen na verzenddatum van de factuur of datum van de gebeurtenis. In overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht, eventueel worden doorverwezen naar de klachtenfunctionaris of aan de onafhankelijke partij erisietsmisgegaan waar bij KlavertjeHier is aangesloten.

9.2 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil ter zake of naar aanleiding van overeenkomsten tussen partijen vervalt na verloop van twee jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Overeenkomsten tussen KlavertjeHier en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

Direct meer informatie aanvragen

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Even bellen kan ook: 070-2230026.

    [_url]

    Klik op verzenden als u akkoord bent met onze privacyverklaring.